A kutyás terápia bemutatása Keszey Ágnes, Zalai Hírlap 16/01/15 számában megjelent cikkével

Kutyaterápia, helyesebben kutyás terápia segíti a Zöld­mező Utcai Egységes Gyógy­pedagógiai Módszertani In­tézmény tanulóit. Krasznai Tamásné igazgatótól megtud­tuk, hogy tapasztalataik sze­rint sok mindenben igen ered­ményes ez a módszer: a nem beszélő gyermekek, értelmi­leg akadályozottak és az au­tisták is nyitnak a világra, próbálják kimutatni az érzel­meiket a kutyás foglalkozá­sok után.

Dr. Kovács Bernadett pszi­chológus és Buck, a csoki lab­rador (sokan csak a zsemle színűt ismerik) hetente egy­szer érkezik az iskolába. A szakember már gyermekkora óta nagyon szereti az állatokat. Teológusként és pszichológus­ként végzett, és csakhamar öt­vözte szaktudását olyan mód­szerekkel, amelyekben állatok is segítenek a rászorulókon. - Egészségpszichológiát tanultam és egyre inkább lát­tam, hogy vannak olyan fel­nőttek és gyerekek, akiknek a kutya jelenléte nagyon jót tesz: megnyílnak, oldódnak. Kezdetben úgymond csak bevetettem a saját kutyámat a segítő munkám során... Nyilván ehhez alkalmas ku­tya kell, s az ebnek kiképzé­sen kell átesnie. Az első lé­pés az állat kiválasztása, nem mindegyik alkalmas ugyanis erre a feladatra. Megismer­kedtem a labradorral, amely­ről sokan tudják, hogy segítő kutya, vakvezető lehet, föld­rengéseknél az áldozatok utáni kutatásokban, valamint nyomozások során is jól hasznosíthatók a labrador ké­pességei - idézte fel Kovács Bernadett.

A szakember első kutyája már nem él, Buckot, akivel együtt dolgozik, tudatosan fejlesztő feladatok, terápiák megvalósítására választotta ki. Ez a kutya Jack London a Vadon szava című történének főhőséről kapta nevét.

- Próbáltam okosan kivá­lasztani, de ez nem egyszerű. Isten áldása is van abban, hogy éppen olyat választot­tam, aki erre született. Buck alkalmas segítőnek, érzékeny - nem minden labrador ilyen. Az előző is nagyon tudott szeretni, de ezt, amit Buck csinál, nem mindegyik tudja megtenni. Egészen máshogy kell tanítani egy terápiás ku­tyát, mint amelyiket őrzés-vé­désre visznek tovább. A ki­képzés után több vizsgát is le kellett tenni, és őt is folyama­tosan nevelni kell - mutatta be társát Kovács Bernadett.

A megfelelően kiképzett kutya hatalmas segítséget nyújthat a sérüléssel élő em­berek számára. A keszthelyi iskolában is hamar megmu­tatkozott, hogy a játékon ke­resztül örömet szerez, azzal, hogy csak rájuk koncentrál, hatalmas élményt nyújt.

- Amikor megérkezünk az iskolába, ő már tudja, hogy melyik terembe megyünk, köszön a gyerekeknek, min­denkit egyenként üdvözöl. Ezek azok a dolgok, ame­lyekre azt mondtam, hogy szerencse kérdése, mert eze­ket én nem tanítottam neki. Ezt ő ösztönösen teszi. Ezzel azt sugározza, hogy elfogad­lak téged, úgy, ahogy vagy, amilyen vagy. Egészséges emeberekkel is ezt teszi - mi járunk idősotthonokba is, és ott is ugyanígy viselkedik, de ebben az intézményben ez különösen fontos. A gyere­kek és felnőttek azt érezhe­tik, azt közvetíti nekik, hogy kellesz, szükség van rád -ami a mai világban sokszor mindenkinek hiányzik. Ki­mutatja, átadja, érezteti a szeretetét. Az is érde­kes, ahogy az ember­rel szemkontaktust te­remt, több gyerek jön és magától mondja, hogy ránéz a kutya, a szemébe, ez is hozzá­járul az eredmények­hez, De ez a terápia hosszadalmas: nem lehet sür­getni. Az eredmények lassan, de látszanak, hogy egy-egy gyereknél a napi, vagy a cso­portban való viselkedés hogyan változik, ami akkor is megmutatkozik, ha mi éppen nem vagyunk személyesen jelen - meséli a pszicholó­gus.

A kutya segítségével sok-sok aprónak tűnő, de számuk­ra mégis fontos lépést megtet­tek már. Buck segített már többeknek felszámolni a fé­lelmet - voltak, akik féltek a kutyától és kezdetben oda sem mertek menni, de néhány óra múlva már meg merték si­mogatni. Vagy vannak gyere­kek, akiknek testi problémáik is vannak, a labrador ezek ol­dásában is segít: ahogy a gye­rek hozzányúl, simogatja, la­zulnak az izmok. A kutya mindenkivel egyformán visel­kedik, mindenkihez közele­dik.Buck ösztönösen teszi ezt. A szeretet és az elfogadás ér­zése mindenkinek fontos, de különösképpen azoknak, akik valamilyen sérüléssel - akár testi, akár szellemi, vagy pszichés problémával küzde­nek.
- Ők sokszor úgy érzik, hogy az emberek „lesajnálják" őket. Mindezt a kutya nem te­szi. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ez a legtöbb, ameddig el lehet jutni, az őszinte szeretet elérése. Mi csak tanulhatunk tőlük. a ku­tya kifejezi és érezteti, váloga­tás nélkül mindenkivel: fontos vagy nekem. Mert mikor elég, hogy szeretnek? Van-e határa? Nincsen felső határa. Buck ezt mutatja meg: mindig, újra és újra örömet szerez és erre szükségük van ezeknek a gye­rekeknek a létezésükhöz, hogy együtt tudjanak élni a sérültségükkel. Ha nem is tudjuk ki­hozni a tolókocsiból, ha benne is marad, a mi terápiánk lénye­ge: éreztetni ezt. Buck, ez a kedves kutya nemcsak ma gondolja, érzi és érezteti az elfogadást és a szeretetet, hanem ál­landóan, mindig, örök­ké. Ez az örök hűség nagyon fontos és kell.

Ez a szív okossága: Buck mindent érez -ő erre született.
Mi együtt így tudunk szolgálni és segíteni-. hogy az ő kis létüket megtá­mogathassuk és ezzel jobbá te­hessük.